Chào mừng khai giảng
Banner Top AnViet2
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ

258

1686967

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an
Công an Thành phố Hà Nội
Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Công an Thành phố Đà Nẵng
Công an nhân dân online
ANTV
An ninh thủ đô

ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

05/12/2014

PHẦN 1: KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

 

Chuyên đề 1:

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. NỘI DUNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Hệ thống văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

2. Nội dung cơ bản quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

2. Thiết lập và duy trì các điều kiện đảm bảo cho hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

 

 

Chuyên đề 2:

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG

BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

 

I. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Quy định về tội phạm và hình phạt

2. Các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự

3. Sự kiện bất ngờ, phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết

II. QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Quy định về lấy lời khai người làm chứng

2. Quy định về bắt người phạm tội quả tang

3. Quy định về bắt người đang bị truy nã

4. Quy định về khám xét

5. Quy định về thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu

 

Chuyên đề 3:

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN

HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Nhận thức về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính

2. Nội dung quy định pháp luật về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong phòng, chống vi phạm hành chính

II. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Quy định pháp luật về vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội

- Hệ thống văn bản pháp luật quy định về vi phạm hành chính và xử phạt hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội

- Nội dung quy định pháp luật về vi phạm hành chính và xử phạt hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội

2. Trách nhiệm của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong phòng, chống vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cơ quan, doanh nghiệp mình

 

Chuyên đề 4:

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP

ĐẢM BẢO AN TOÀN, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Hệ thống văn bản pháp luật quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn, trật tự công cộng

2. Nội dung quy định pháp luật về các biện pháp đảm bảo an toàn, trật tự công cộng có liên quan đến hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

3. Trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng bảo vệ trong đảm bảo an toàn, trật tự công cộng

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG TẠI CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của pháp luật

2. Tổ chức xây dựng các nội quy, quy định

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy định

4. Thiết lập và duy trì các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện nội quy, quy định

5. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nội quy, quy định

 

PHẦN II: NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Chuyên đề 1:

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ

BẢO VỆ AN NINH, AN TOÀN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. NHẬN THỨC CHUNG VỀ BẢO VỆ AN NINH, AN TOÀN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm, vị trí, tầm quan trọng

- Khái niệm

- Vị trí, tầm quan trọng

2. Mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan, doanh nghiệp

- Mục tiêu

- Nhiệm vụ

II. CÁC YẾU TỐ GÂY MẤT AN NINH, AN TOÀN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch

2. Tội phạm và các vi phạm pháp luật khác

3. Các yếu tố khác gây mất an ninh, an toàn cơ quan, doanh nghiệp

III. TỔ CHỨC BẢO VỆ AN NINH, AN TOÀN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Tổ chức và phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan, doanh nghiệp

- Tổ chức lực lượng

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ trong bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan, doanh nghiệp

- Phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan, doanh nghiệp

2. Các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan, doanh nghiệp

- Biện pháp vận động quần chúng

- Biện pháp pháp luật

- Biện pháp kinh tế

- Biện pháp khoa học - kỹ thuật

- Phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ

 

Chuyên đề 2:

CÔNG TÁC NẮM TÌNH HÌNH

CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

 

I. NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC NẮM TÌNH HÌNH CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm, vị trí, tác dụng của công tác nắm tình hình

- Khái niệm

- Vị trí, tác dụng

2. Mục tiêu, yêu cầu của công tác nắm tình hình

3. Nội dung nắm tình hình

II. TỔ CHỨC NẮM TÌNH HÌNH CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong nắm tình hình

2. Biện pháp nắm tình hình của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

3. Những vấn đề cần chú ý trong nắm tình hình của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

 

Chuyên đề 3:

CÔNG TÁC TUẦN TRA, CANH GÁC

CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC TUẦN TRA, CANH GÁC

1. Khái niệm, vai trò, tác dụng của công tác tuần tra, canh gác

- Khái niệm

- Vai trò, tác dụng

2. Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tuần tra, canh gác

- Mục tiêu, yêu cầu

- Nhiệm vụ tuần tra

- Nhiệm vụ canh gác

II. TỔ CHỨC, TIẾN HÀNH TUẦN TRA, CANH GÁC BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Tổ chức, tiến hành tuần tra

- Chuẩn bị tuần tra

- Tiến hành tuần tra

- Kết thúc tuần tra

2. Tổ chức, tiến hành canh gác

- Chuẩn bị canh gác

- Tiến hành canh gác

- Kết thúc canh gác

III. XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG

 

 

Chuyên đề 4:

LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

THAM GIA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. NHẬN THỨC VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

1. Khái niệm

- Khái niệm trật tự xã hội

- Khái niệm quản lý hành chính về trật tự - xã hội

2. Vai trò, tác dụng của quản lý hành chính về trật tự xã hội

3. Mục tiêu, nội dung quản lý hành chính về trật tự xã hội

II. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Hệ thống văn bản pháp luật quy định về quản lý hành chính về trật tự xã hội có liên quan đến bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

2. Nội dung quy định pháp luật quản lý hành về trật tự xã hội có liên quan đến bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

III. LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI TRONG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Yêu cầu, nội dung quản lý hành chính về trật tự xã hội của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

- Yêu cầu

- Nội dung

2. Phương pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

3. Những vấn đề cần chú ý

 

Chuyên đề 5:

XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ

AN NINH TỔ QUỐC TRONG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. NHẬN THỨC VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

2. Khái niệm, vị trí, tác dụng

3. Nội dung vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

4. Một số quan điểm chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

5. Các yếu tố tác động,

II. XÂY DỰNG, DUY TRÌ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Chủ thể của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp

2. Phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp

- Điều tra nghiên cứu, nắm tình hình cơ quan, doanh nghiệp;

- Xác định mục tiêu, nội dung vận động;

- Xây dựng kế hoạch vận động;

- Tuyên truyền, giáo dục quần chúng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí;

- Xây dựng các hình thức tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí;

- Hướng dẫn quần chúng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí.

2.3. Duy trì, giữ vững và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp

- Duy trì, giữ vững “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Phát triển “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong các cơ quan, doanh nghiệp dầu khí.

 

Chuyên đề 6

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC

PHƯƠNG ÁN, KẾ HOẠCH BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

 

I. NHẬN THỨC VỀ PHƯƠNG ÁN, KẾ HOẠCH BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm

- Khái niệm phương án bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

- Khái niệm kế hoạch bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

2. Ý nghĩa, tác dụng của phương án, kế hoạch bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

3. Nội dung phương án, kế hoạch bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

- Nội dung phương án bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

- Nội dung kế hoạch bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

II. XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG ÁN, KẾ HOẠCH BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Quy trình xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

2. Tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

 

 

Chuyên đề 7:

CÔNG TÁC BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. NHẬN THỨC VỀ THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Nhận thức về thông tin, hệ thống thông tin

- Khái niệm

- Đặc điểm của hệ thống thông tin có liên quan đến bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

- Vai trò của thông tin, hệ thống thông tin trong hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp

2. Nhận thức về bảo mật thông tin

- Khái niệm

- Vị trí, tác dụng của bảo mật thông tin

- Mục tiêu, nội dung bảo mật thông tin

- Nguyên tắc bảo mật thông tin

II. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm bảo mật thông tin trong hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

2. Quy định pháp luật về an ninh, an toàn thông tin có liên quan đến hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

3. Tổ chức bảo mật thông tin trong hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

- Xây dựng, ban hành các nội quy, quy định

- Tổ chức thực hiện các nội quy, quy định

- Các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện các nội quy, quy định

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy định

- Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nội quy, quy định

 

Chuyên đề 8:

CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH MỤC TIÊU

CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. NHẬN THỨC CHUNG VỀ BẢO VỆ AN NINH MỤC TIÊU

1. Khái niệm, đặc điểm mục tiêu có liên quan đến công tác bảo vệ

2. Khái niệm, vị trí, ý nghĩa công tác bảo vệ an ninh mục tiêu

3. Yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh mục tiêu

4. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mục tiêu

5. Các yếu tố tác động đến an ninh, an toàn mục tiêu

II. CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH MỤC TIÊU CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Công tác nắm tình hình

2. Công tác tham mưu, hướng dẫn

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ

4. Công tác tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu

5. Bố trí, sử dụng các phương tiện kỹ thuật bảo vệ

6. Xử lý các tình huống nghiệp vụ

 

Chuyên đề 9:

LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP THAM GIA

GIẢI QUYẾT, XỬ LÝ CÁC VỤ VIỆC PHỨC TẠP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. NHẬN THỨC VỀ VỤ VIỆC PHỨC TẠP LIÊN QUAN AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm vụ việc phức tạp liên quan an ninh, trật tự tại các các cơ quan, doanh nghiệp

2. Đặc điểm vụ việc phức tạp liên quan an ninh, trật tự tại các các cơ quan, doanh nghiệp

3. Phân loại vụ việc phức tạp liên quan an ninh, trật tự tại các các cơ quan, doanh nghiệp

II. CÔNG TÁC THAM GIA GIẢI QUYẾT, XỬ LÝ CÁC VỤ VIỆC PHỨC TẠP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Nguyên tắc, những vấn đề cần chú ý trong giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự

2. Vai trò, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự

- Công tác nắm tình hình

- Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự

- Phối hợp bảo vệ hiện trường

- Kiểm tra, kiểm soát người ra, vào hiện trường vụ việc

 

Chuyên đề 10:

CÔNG TÁC BẢO VỆ HIỆN TRƯỜNG VÀ LẤY LỜI KHAI NGƯỜI BIẾT VIỆC CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ HIỆN TRƯỜNG VÀ LẤY LỜI KHAI NGƯỜI BIẾT VIỆC

1. Khái niệm công tác bảo vệ hiện trường và lấy lời khai người biết việc

- Khái niệm công tác bảo vệ hiện trường

- Khái niệm lấy lời khai người biết việc

2. Vai trò, tác dụng của công tác bảo vệ hiện trường và lấy lời khai người biết việc

3. Mục tiêu, yêu cầu, nội dung của công tác bảo vệ hiện trường và lấy lời khai người biết việc

II. TIẾN HÀNH BẢO VỆ HIỆN TRƯỜNG VÀ LẤY LỜI KHAI NGƯỜI BIẾT VIỆC CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong bảo vệ hiện trường và lấy lời khai người biết việc

2. Phương pháp bảo vệ hiện trường của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

3. Phương pháp lấy lời khai người biết việc của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

4. Những vấn đề cần chú ý trong bảo vệ hiện trường, lấy lời khai người biết việc

 

Chuyên đề 11:

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ, CỨU NẠN CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: 1,5 ngày (12 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. NHẬN THỨC VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ, CỨU NẠN

1. Nhận thức về cháy

- Khái niệm

- Nguyên nhân, điều kiện cháy

2. Nhận thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

- Khái niệm

- Vai trò, ý nghĩa của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

- Một số chất và phương tiện dùng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ, CỨU NẠN CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Công tác tham mưu, hướng dẫn

2. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn

3. Tham gia kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định về phòng, chống cháy nổ

4. Tổ chức lực lượng và các điều kiện đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn

5. Tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn

6. Thực hành sử dụng một số công cụ, phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn

 

Chuyên đề 12:

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. NHẬN THỨC VỀ VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

1. Nhận thức về vũ khí, công cụ hỗ trợ

- Khái niệm

- Phân loại vũ khí, công cụ hỗ trợ

- Nguyên lý hoạt động của một số vũ khí, công cụ hỗ trợ

2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

- Những trường hợp được trang cấp, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

- Vai trò, ý nghĩa của công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

- Nguyên tắc quản lý, sử dụng

II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Nội dung quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

2. Phương pháp quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

- Rà soát, thống kê, lập danh sách các vũ khí, công cụ hỗ trợ của cơ quan, doanh nghiệp

- Thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chấp hành tốt các quy định về quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ

- Tổ chức phát hiện, vận động, thu hồi các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ đang bị cán bộ, công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp sử dụng, tàng trữ trái phép

3. Những vấn đề cần chú ý trong quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

 

Chuyên đề 13:

PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG

HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, TIÊU CHUẨN CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Phẩm chất đạo đức của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

2. Tiêu chuẩn của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

II. KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Nhận thức về giao tiếp, kỹ năng giao tiếp

- Khái niệm, phân loại giao tiếp

- Các kỹ năng giao tiếp cơ bản

2. Xây dựng và hình thành kỹ năng giao tiếp của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

 

Chuyên đề 14:

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. CÁC LOẠI VĂN BẢN DO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

1. Khái niệm, phân loại văn bản công tác

2. Hệ thống các loại văn băn do lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp xây dựng

II. PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT XÂY DỰNG VĂN BẢN CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Một số phương pháp, kỹ thuật xây dựng văn bản

2. Thực hành xây dựng một số văn bản trong hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

 

Chuyên đề 15:

QUAN HỆ PHỐI HỢP CỦA

LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Thời lượng: ½ ngày (04 tiết)

Đối tượng đào tạo: lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

I. NHẬN THỨC VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm, phân loại quan hệ phối hợp

2. Ý nghĩa, tác dụng của quan hệ phối hợp

3. Nội dung quan hệ phối hợp của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, DUY TRÌ QUAN HỆ PHỐI HỢP CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Thiết lập quan hệ phối hợp của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

2. Duy trì quan hệ phối hợp của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

In bài viết Quay lại

Bài viết khác
VIDEO
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
ALBUM
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
THÔNG BÁO